NEW FILM PREMIERE

Počajevská lavra je mystické miesto. Traja mnísi sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, tu nachádzajú svoj pokoj a zmysel životného naplnenia. Ich príbehy sú metaforami premenenia, osvietenia a zduchovnenia na pozadí divokej ukrajinskej reality. Duchovná i hmotná bieda a zúfalstvo sveta vytvárajú silný sociálno-antropologický konflikt. Film s úctou pozoruje život mníchov, ale aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Človek by sa mal ponoriť do svojho vnútra, aby objavil a pochopil význam vecí podstatných pre život. Duchovný život nie je výsadou vyvolených veriacich, je to potenciál každého človeka. Vždy je tu príležitosť na premenenie, na nový začiatok.

The Holy Dormition Pochayiv Lavra is a mystical place. Here, three monks were freed from the trauma they had suffered in the past; this is where they find inner peace and a sense of purpose to life. Their stories are metaphors of transformation, enlightenment, and spiritualization against the backdrop of the raw Ukrainian reality. The spiritual and material poverty and despair found in the world create strong socio-anthropological conflict. The film observes the life of the monks respectfully but also shows the ostentatious beauty of the monastery. People should focus on their soul to discover and comprehend the meaning of the things that are significant for life. Spiritual life is not a privilege accorded to the chosen devout but is in the potential of every human being. There is always an opportunity for transformation, a new beginning.

Production / Produkcia: Filmpark production (SK) Co-production / Koprodukcia: Rozhlas a televízia Slovenska (SK) Producer / Producent: Peter Neveďal Director / Réžia: Erik Praus DOP / Kamera: Peter Kováč Editors / Strih: Peter Harum Music / Hudba: David Kollár Sound / Zvuk: Michal Džadoň Dramaturgia: Ingrid Mayerová, Ján Gogola Cast / Hrajú: otec Gabriel, otec Vicilentius, otec Nazarij